Bài 18. 2 ca lâm sàng: phình giãn chỗ nối hiển đùi và dòng chảy bên sau huyết khối tĩnh mạch sâu

Quay lên trên